Integritetspolicy ver 1.0

Din sekretess är viktig för oss och i denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi på Extronic Elektronik AB samlar in från dig och hur vi använder dessa uppgifter. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig finns i slutet av detta dokument.

Olika data vi samlar in och hur vi hanterar den

Vi samlar in data för att kunna ge dig bästa tänkbara service, en bra kundupplevelse och för att vi ska kunna erbjuda rätt tjänster och anpassade erbjudanden. Vilket typ av data vi samlar in varierar beroende på vilket avtal vi har med varandra.

Vilken typ av data samlar vi in

De data vi samlar in kan innefatta följande:

Kunddata
Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter för att kunna leverera de produkter vi kommit överens om. Insamlat data kan även vara information om tjänster som är kopplade till dig som beställningar, användar-id eller lösenord. En personuppgift kan även vara en bild kopplad till dig.

Ärendehistorik
Ärendehistorik är uppgifter vi behöver för att kunna svara på vad som hänt historiskt i olika ärenden, såsom leveranser, support och felsökningar. Ärendehistorik samlas även in för att vi ska kunna göra bedömningar om framtida utvecklingar i våra produkter och tjänster. I ärendehistorik kan det förekomma Kunddata som en del av beskrivningen i ärendet.

Elektroniska loggfiler och data
Elektroniska loggfiler och data är data vi samlar in när du besöker vår websida eller andra digitala kanaler. I denna typ av data kan det förekomma personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användar-id och liknande.

Vilken typ av data samlar vi inte in

Vi samlar aldrig medvetet in känsliga personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Vi samlar heller aldrig medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Om du är förälder till ett barn under 16 år och du blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss vänligen kontakta oss så att vi kan ta bort uppgiften.

Hur samlar vi in data

Vi samlar in data på följande sätt:

• Vi samlar in data som du lämnar till oss muntligen, via mail, via web och liknande
• Vi kan samla in data från offentligt tillgängliga källor eller andra externa källor som exempelvis register som används vid kreditbedömning
• Vi kan samla in data som skapas när du besöker vår websida eller andra digitala kanaler

Hur skyddar vi din data

Kraven på företag inom säkerhetsbranschen är höga och en viktig del är att skydda data och våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar förutom ett starkt skydd i våra lokaler även skyddet i vår IT-infrastruktur. För att förebygga, förhindra och upptäcka att data sprids till utomstående eller att data går förlorad ägnas särskild uppmärksamhet åt informationssäkerhet.

När får vi samla in data

Lagstiftningen är tydlig när det gäller rätten att samla in personuppgifter. Det måste finnas en så kallad ”rättslig grund”. Minst ett av följande villkor måste vara uppfyllt för att vi ska få hantera dina personuppgifter:

Avtal
Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra det avtal vi har med dig. Denna rättsliga grund gäller när du är kund till oss eller när du har begärt in en offert, en prisuppgift eller liknande från oss.

Rättslig förpliktelse
Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (exempelvis bokföringslagen).

Intresseavvägning
Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna kommunicera med dig för att informera om våra tjänster och om händelser som kan vara i ditt intresse. Det kan även vara personuppgifter som är kopplade till ärendehistorik som vi behöver för att kunna säkerställa framtida support eller framtida utveckling av hårdvara/mjukvara. Detta kallas intresseavvägning. Här är kravet att vår hantering av personuppgifter ska anses som nödvändig för ett berättigat intresse under förutsättning att ditt intresse att skydda dina personuppgifter inte väger tyngre.

Samtycke
Ett samtycke definieras som varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Exempel på sådan viljeyttring kan vara att du kryssar i en ruta på webben och bekräftar en prenumeration på ett nyhetsbrev, att du fyller i uppgifter i ett webformulär, att du ber om information via mail eller telefon, att du svarar ja på en direkt fråga om vi ska skicka information till dig, att du delar med dig av ett visitkort eller liknande.

Hur länge sparar vi data

Det är viktigt för oss att kunna garantera driften i larmsystem och andra säkerhetssystem. Hur länge vi sparar data beror på vilken typ av data det är, vad ändamålet att spara data är och vilka skyldigheter vi har enligt lag.

 • Kunddata sparas så länge du har ett avtal med oss, eller så länge det finns en aktiv kundrelation med oss, och därefter i 24 månader. I de fall du inte uttryckligen har avslutat avtalet med oss löper kundrelationen så länge du på något sätt interagerar med oss genom personlig kontakt, via telefon, via mail, via web eller liknande under de senaste fem åren. Undantag görs för data som måste sparas i enlighet med bokföringslag, larmlagen eller annan lag.
 • Ärendehistorik omfattar leveranser, support och felsökningar av säkerhetssystem och sparas normalt i hela systemets fulla livslängd. I de fall du inte uttryckligen meddelat oss om att ett säkerhetssystem monterats ner, sparas anläggningsrelaterade data och ärendehistorik i femton år räknat från det tillfälle vi senast registrerat någon aktivitet/händelse i ärendet.
 • Elektroniska loggfiler och data från våra webbplatser och andra digitala kanaler sparas bara tills syftet med insamlandet har uppfyllts. Normalt sparas denna typ av data och statistik i max 24 månader men tiden kan variera beroende på syfte och mål med insamlandet.

 

Till vem kan vi komma att lämna ut din data

Personuppgifter kan behandlas både av den personuppgiftsansvarige, företaget som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till, men personuppgifterna kan även behandlas (bearbetas, lagras, samlas in) av en tredje part. En sådan tredje part kallas personuppgiftsbiträde.

Samarbetspartners och andra aktörer som behandlar data för vår räkning
Det kan förekomma att vi anlitar samarbetspartners som behandlar data för vår räkning för att exempelvis uppfylla tjänster du beställt. Den externa aktören får dock inte använda data om dig på något annat sätt än för det ändamål dom fått tillgång till informationen.

Överföring till tredje land
En överföring till tredje land är när personuppgifter som behandlas i ett EU- eller EES-land görs tillgängliga i ett land utanför EU/EES-området. Om vi överför din data till en leverantör i ett tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras enligt gällande lag.

Myndigheter
Vi är skyldiga att på en myndighetsbegäran lämna ut den data som följer av ett myndighetsbeslut.

Övriga
Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall komma att lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför det egna bolaget.

Dina rättigheter

Det är viktigt att du känner till vilka rättigheter du har när du lånar ut dina personuppgifter till oss.

Rätt till information

Du kan kostnadsfritt (en gång per år) begära ett registerutdrag som visar vilken typ av data som finns registrerad om dig. Det finns krav att informationen vi lämnar ut ska vara i skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och den ska lämnas i ett tydligt och enkelt språk.
Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål (normalt inom en månad) och om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska vi lämna en motivering till varför. För att säkerställa att vi inte lämnar ut information till obehörig lämnas information enbart ut efter identifiering.
Du har alltid rätt att begära information om till vem uppgifterna har lämnats ut.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få din data rättad och kompletterad med relevanta uppgifter om du anser att den data vi har är felaktig eller otillräcklig. Om vi har lämnat ut din data till underleverantör eller annan tredje part ska vi informera dessa om din begäran. Här får vi göra undantag om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt till radering

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få data raderad. Undantag görs för data som måste sparas i enlighet med bokföringslag eller annan lag. Du kan begära att data om dig raderas om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig den databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om data inte har behandlats enligt lag
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 

Om vi har lämnat ut din data till underleverantör eller annan tredje part ska vi informera dessa om din begäran. Här får vi göra undantag om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Med begränsning menas att uppgifterna markeras på så sätt att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekt och du begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att vi begränsar behandlingen av din data under den tid som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta
 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär en begränsning av användningen
 • Om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling men du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • Om du gjort en invändning mot vår behandling av din data kan du begära att vår användning begränsas under den tid som utredningen pågår

 

Om vi har lämnat ut din data till underleverantör eller annan tredje part ska vi informera dessa om din begäran. Här får vi göra undantag om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut din data så att den kan användas på annat håll till exempel hos en annan leverantör. Vi är skyldiga att underlätta en sådan förflyttning och vi ska tillhandahålla det data du överlämnat till oss i ett i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, exempelvis en textfil eller liknande.

Du kan begära dataportabilitet i de fall vi behandlar din data efter ett samtycke eller när vi behandlar din data på grund av att det finns ett avtal med dig. Däremot gäller inte rätten till dataportabilitet om vi behandlar uppgifterna dessa på grund av en intresseavvägning eller en rättlig förpliktelse

För förtydligande av samtycke, avtal, intresseavvägning och rättslig förpliktelse se avsnittet ”När får vi samla in data” ovan.

Rätt till invändning

Om vi behandlar din data genom en intresseavvägning har du alltid rätt att göra invändningar mot vår behandling. Du behöver då specificera vilken behandling du invänder dig mot och vi måste då sluta att behandla din data eller visa att det finns berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas.

Om din data används för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. Görs en sådan invändning mot direktmarknadsföring, får uppgifterna inte längre behandlas för det ändamålet.

Att lämna in ett klagomål

Om du anser att vi behandlar din data i strid med gällande regelverk, ber vi dig kontakta oss snarast möjligt så att vi kan rätta till den felaktiga behandlingen. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen som då bedömer om en tillsyn ska göras.

Skadestånd

Om du lidit skada till följd av att din data har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd från den personuppgiftsansvariga eller från personuppgiftebiträdet som medverkat vid behandlingen.

Ett personuppgiftsbiträde kan bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat dina data i strid med den personuppgiftsansvariges instruktioner.
Om du lidit skada kan du även väcka skadeståndstalan i domstol.

Kontaktuppgifter

Om du vill radera data, ändra data, komplettera data, göra en invändning hur vi hanterar data eller bara har frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina data kontaktar du:

Extronic Elektronik AB
Fräsarvägen 8
142 50 Skogås
Org.nr: 556187-9429
Telefon: 08-609 29 00
Mail: info@extronic.se
Kontaktperson: Noah Christiansson