Leverans och försäljningsvillkor

Uppdaterad 2022-01-01

1. Priser

Gällande mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser i alla prislistor. Vi reserverar oss för prisändringar. Kontrollera priset vid beställningen.

2. Orderbekräftelse - i förekommande fall

Mottagna order bekräftas av oss efter kundens önskemål skriftligt via mail så snart som möjligt. Det åligger mottagaren av orderbekräftelsen att utan dröjsmål kontrollera att vår orderbekräftelse på alla punkter stämmer överens med dennes beställning och i förekommande fall snarast återkoppla till oss ifall något är inkorrekt, eller tveksamt.

3. Leveransvillkor

Leverans sker fritt Extronic´s lager i Skogås (fraktkostnad tillkommer). Leverantören äger rätt att bestämma transportsätt, om inte köparen begär annat. All transport sker på köparens risk.
Vid order om minst 10 000 kronor fraktfritt (exkl. moms), om inget annat anges. Gäller ej ackumulatorer, transformatorer, dokumentskåp, kabel och utlandsleveranser.

4. Transportskador

Synlig skada på gods, som kan antas ha uppkommit under transport, skall genast anmälas till chauffören. Det uppmärksammade problemet skall antecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören, varefter skadan reklameras hos transportföretaget. Detta krävs för att vi skall ha en möjlighet att kräva aktuell transportör på ersättning. Kund som underlåter att följa dessa instruktioner antas därmed, i förekommande fall, automatiskt ha godkänt leveransen och kan inte senare reklamera eventuella felaktigheter hänförliga till aktuell leverans.

5. Emballage

Emballage för standardartiklar ingår i pris.

6. Returer

Innan en retur skickas eller lämnas in hos oss, måste detta alltid föregås av en överenskommelse mellan oss och kunden. Produkten skall vara oanvänd och returneras i originalemballage. Returer krediteras fakturabeloppet med ett avdrag på 20%. Varor som returneras 2 år efter leveransdatum återtages ej. Fraktkostnader i samband med returer och garanti utbyten ombesörjes av köparen enligt garantivillkoren om annat ej avtalats särskilt vid varje tillfälle. Returer får ej beläggas med postförskott eller efterkrav. Kreditering/återbetalning sker när godset är besiktigat av säljaren.

För returer skall formulär Supportärende användas som finns på Extronic´s startsida. En retur får först ske efter att ett returnummer har erhållits varvid returen märkes med detta nummer. Ersättningsanspråk utan skriftlig överenskommelse med Extronic godkänns ej.

7. Annullering av order

För annullering av order gäller samma krediteringsregler som för returer.

8. Betalningsvillkor

Betalning av fakturor ska vara Extronic tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 % per månad samt lagstadgad avgift för skickad betalningspåminnelse.

9. Kreditlimiter

När kund lämnar in sin kundansökan tas en kreditupplysning, vilken används för att fastställa hur kreditvärdigt kundföretaget är. Med denna upplysning som grund förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande fastställa en kreditlimit på aktuell kund. Denna limit kan komma att justeras både upp och ner utan föregående besked härom. Kund som nått sin kreditlimit kan inte beställa ytterligare varor förrän tidigare fakturor är betalda, även om dessa inte skulle vara förfallna. Kund som inte bedöms som kreditvärdig kan inte få någon kreditlimit fastställd utan måste i förekommande fall erlägga betalning i förskott. Kund som beviljats kreditlimit, men inte betalar sina fakturor inom överenskommen tid, riskerar att förlora möjligheten att handla på kredit.

10. Priser

Priser vid ordertillfället gäller om inget annat avtalats. På priserna tillkommer gällande mervärdesskatt.

11. Reklamationer

Vid reklamation och returer skall formulär Supportärende användas som finns på Extronic´s startsida. En retur får först ske efter att ett returnummer har erhållits varvid returen märkes med detta nummer. Ersättningsanspråk utan skriftlig överenskommelse med Extronic godkänns ej.

12. Ansvarstid och garantitid

Garantin omfattar kostnadsfri reparation (arbete och material) för felaktigheter orsakade av fabrikations- eller materialfel i angiven produkt. Garantin omfattar ej transport, rese- eller andra kostnader i samband med reparationen. Om en komponent i produkten byts ut under garantitiden innebär det inte förlängd garantitid för produkten. Säljaren fråntar sig allt ansvar för åskskada på produkterna även om dessa är försedda med överspänningsskydd/åskskydd med begränsad tålighet.

Vid retur av produkter som avser garanti ska det medfölja en noggrann felbeskrivning.
Normalt lämnas 1, 2 eller 5 års garanti beroende på tillverkare. Kontakta Extronic för garantiinformation gällande specifika produkter.

Garantin gäller ej:

  1. Felaktigheter som orsakats av felaktig skötsel, fel spänning, fel strömart, felaktig inkoppling, blixtnedslag, yttre åverkan, olyckshändelse, fukt eller skador av annan orsak liggande utanför möjlighet till kontroll.
  2. Felaktigheter som orsakats av ingrepp i produkten av annan än säljaren.
  3. Om reklamationen vid genomgång visar sig obefogad, d.v.s. att produkten är felfri och anmärkningen föranletts av bristande kännedom om produktens handhavande och skötsel eller funktion.
  4. Om produktens tillverkningsnummer saknas.

13. Service

Vid service och reparationer ska det medfölja en noggrann felbeskrivning av den returnerade produkten. Om felbeskrivning saknas debiteras en avgift för utredning av felsymptom.
Vid reklamation och returer skall formulär Supportärende användas som finns på Extronic´s startsida. En retur får först ske efter att ett returnummer har erhållits varvid returen märkes med detta nummer. Ersättningsanspråk utan skriftlig överenskommelse med Extronic godkänns ej.