Terms and Conditions (english)

Leverans och försäljningsvillkor

Uppdaterad 2023-05-04

Generella villkor

Generella köp- och leveransvillkor gäller, där inget annat är avtalat.

Betalningsvillkor

 • Betalning erläggs mot faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning.
 • Betalning av fakturor ska vara Extronic tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna.
 • Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8 % per månad samt lagstadgad avgift för skickad betalningspåminnelse.
 • Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Extronic rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet.


Priser

 • Priserna anges i SEK och exklusive moms.
 • Extronic förbehåller sig rätten att ändra priserna. Kontrollera priset vid beställning.


Leveransvillkor

 • Alla leveranser sker från Extronics lager på Fräsarvägen i Skogås enligt EXW (INCOTERMS 2020), om inte annat överenskommits mellan köparen och säljaren.
 • Fraktfritt vid ordervärde över 10 000 SEK (exklusive moms), om inget annat anges. Observera att detta inte gäller ackumulatorer, transformatorer, dokumentskåp, kabel eller utlandsleveranser.
 • Synlig skada på gods, som kan antas ha uppkommit under transport, skall genast anmälas till chauffören. Det uppmärksammade problemet skall antecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören, varefter skadan reklameras hos transportföretaget. Detta krävs för att vi skall ha möjligheten att ställa ersättningskrav mot speditören. Kund som underlåter att följa dessa instruktioner antas därmed, i förekommande fall, automatiskt ha godkänt leveransen och kan inte senare reklamera eventuella felaktigheter hänförliga till aktuell leverans.


Returer

 • Ingen retur av enheter får göras utan Extronic’s föregående godkännande.
 • Varan skall returneras oanvänd och i originalemballage.
 • Returavdrag på 20% av det ursprungliga beloppet tillämpas om ej annat överenskommits mellan köpare och säljare. Varor som returneras 6 månader efter leveransdatum återtages ej.
 • Lagerförda varor krediteras först efter det att Extronic utfört kvalitetskontroll och godkänt retur av varan.
 • Varor som utgått ur standardsortimentet samt ej lagerförda artiklar tas ej i retur.

 

Reklamationer

 • Vid reklamation skall ett supportärende upprättas via formulär som finns tillgängligt på: produkter.extronic.se eller via telefon/ mailkontakt.
  Returen får först ske efter att returen har registrerats och ett returnummer har erhållits, varvid returen märks med detta nummer.
 • Ersättningsanspråk utan skriftlig överenskommelse med Extronic godkänns ej.

 

Ansvarstid och garanti

 • Vid retur av produkter som avser garanti ska det medfölja en noggrann felbeskrivning.
 • Garantin omfattar felaktigheter orsakade av fabrikations- eller materialfel i angiven produkt. Om en komponent i produkten byts ut under garantitiden innebär det inte förlängd garantitid för produkten.
 • Extronic lämnar garanti på 1, 2 eller 5 år beroende på tillverkare. Samtliga produkter tillverkade av Extronic Elektronik AB har en garantitid på 5 år. Kontakta Extronic för garantiinformation gällande övriga produkter.

 

Garantin täcker ej

 • Transport-, rese- eller andra kostnader i samband med reparationen.
 • Åskskada på produkterna, även om dessa är försedda med överspänningsskydd/åskskydd med begränsad tålighet.
 • Felaktigheter som orsakats av felaktig skötsel, fel spänning, fel strömart, felaktig inkoppling, yttre åverkan, olyckshändelse, fukt eller skador av annan orsak liggande utanför möjlighet till kontroll.
 • Felaktigheter som orsakats av ingrepp i produkten av annan än säljaren.
 • Om reklamationen vid genomgång visar sig obefogad, d.v.s. att produkten är felfri och anmärkningen föranletts av bristande kännedom om produktens handhavande och skötsel eller funktion.
 • Om produktens tillverkningsnummer saknas.


Immateriella rättigheter

 • Extronic förbehåller sig alla äganderätter till de enheter och tjänster som tillhandahålls till kunden samt tillhörande immateriella rättigheter. Kunden är inte tillåten att reproducera eller modifiera varken hårdvara eller mjukvara utan skriftligt godkännande från Extronic.